Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 160Povinné informace

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
 Výroční zpráva za rok 2017
 Výroční zpráva za rok 2016
 Výroční zpráva za rok 2015
 Výroční zpráva za rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o informace

 • Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 •  

 • Písemně

 • Osobně

 • e-mailem

 • elektronickým podáním

 • telefonicky

 •  

 • Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

 •  

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§6odst.I) - 7 dnů

 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§14odst.3,písm.a) - 7 dnů

 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14odst.3,písm.b) - 3 dny

 • Poskytnutí informace žadateli (§14odst.3,písm.c)- 15 dnů

 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů(§14odst.5) - 10 dnů

 • Rozhodnutí o odvolání (§16odst.3) - 15 dnů

 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§14odst.3,písm.a) - 30 dnů

 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§15.odst.4) - 15 dnů

 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§16odst.1) - 15 dnů

 •  

 • Termíny:

 •  

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5odst.2) - od 1.1.2001

 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5odst.3) - od 1.1.2002

 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. , o svobodném přístupu k informacím.

 •  

 • Kdo může o informaci požádat:

 •  

 • Je to každá fizická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 •  

 • Kdy informaci neposkytne:

 •  

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

 • je-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost,rasový původ,náboženské zaměření,členství v politických stranách a hnutí,o její trestné činnosti,zdraví,majetkových poměrech atd.)

 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 •  

 • Jak se o informaci žádá

 •  

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 •  

 • Co musí písemná žádost obsahovat

 •  

 • musí být z ní zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí

 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 •  

 • Jaký bude postup povinného orgánu

 •  

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebudeli upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto zdělí žadateli do tří dnů

 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1.1.2001 do 15 dnů)

 •  

 • Co když orgán žádosti nevyhoví

 •  

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevidá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

 •  

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 •  

 • Komu se odvolání posílá

 •  

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

 •  

 • Kdo o odvolání rozhodne

 •  

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

 

Příjem žádostí o dalším podání.

 • Žádosti o  informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 •  

 • Písemně

 • Osobně

 • e-mailem

 • elektronickým podáním

 • Telefonicky

 

Opravné prostředky

 •  

 • Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 • Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

 • Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • Informace pro řešení životních situací můžete požádat na M.Ú. obce.

 

Nejdůležitější předpisy

 • Nejdůležitější zákony

 •  

 • Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

 •  

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti).

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 • zákkon č. 495/2004 Sb. Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o  změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., a zákona č. 440/2004 Sb.

 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákon č. 517/2002 Sb. a zákon č. 440/2004 Sb.

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fizických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel

 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánováním a stavebním úřadu

 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Žádosti a k tomu poskytnuté odpovědi - rok 2019

Odpověď č.j. 92_2019 na žádost č.j. 140_2019_DZ
Žádost o poskytnutí informace_č.j.140_2019_DZ
 

Žádosti a k tomu poskytnuté odpovědi - rok 2020

Žádost o informaci investiční plány39_2020-Ama-poskytnutí informace
 
 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se