Kontakty

Starosta obce: Jiří Louda
Mobil: 721 476 885
email: jlouda@neprobylice.cz

Místostarosta: Petr Somol
Mobil: 797 626 258
email:
psomol@neprobylice.cz

Účetní: Bc.Lukáš Kratochvíl,DiS                              Mobil: 728 242 432
email: lkratochvil@neprobylice.cz

Obecní úřad:
Neprobylice 4
E-mail: neprobylice@seznam.cz

Úřední hodiny: 
Pondělí: 19:00 - 20:00

Úřední hodiny účetní: 
Středa:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

IČ: 00640492

Počet obyvatel v obci: 160Povinné informace

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018
 Výroční zpráva za rok 2017
 Výroční zpráva za rok 2016
 Výroční zpráva za rok 2015
 Výroční zpráva za rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o informace

 • Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 •  

 • Písemně

 • Osobně

 • e-mailem

 • elektronickým podáním

 • telefonicky

 •  

 • Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

 •  

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§6odst.I) - 7 dnů

 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§14odst.3,písm.a) - 7 dnů

 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14odst.3,písm.b) - 3 dny

 • Poskytnutí informace žadateli (§14odst.3,písm.c)- 15 dnů

 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů(§14odst.5) - 10 dnů

 • Rozhodnutí o odvolání (§16odst.3) - 15 dnů

 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§14odst.3,písm.a) - 30 dnů

 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§15.odst.4) - 15 dnů

 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§16odst.1) - 15 dnů

 •  

 • Termíny:

 •  

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5odst.2) - od 1.1.2001

 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5odst.3) - od 1.1.2002

 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. , o svobodném přístupu k informacím.

 •  

 • Kdo může o informaci požádat:

 •  

 • Je to každá fizická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 •  

 • Kdy informaci neposkytne:

 •  

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

 • je-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost,rasový původ,náboženské zaměření,členství v politických stranách a hnutí,o její trestné činnosti,zdraví,majetkových poměrech atd.)

 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 •  

 • Jak se o informaci žádá

 •  

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 •  

 • Co musí písemná žádost obsahovat

 •  

 • musí být z ní zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí

 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 •  

 • Jaký bude postup povinného orgánu

 •  

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebudeli upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto zdělí žadateli do tří dnů

 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1.1.2001 do 15 dnů)

 •  

 • Co když orgán žádosti nevyhoví

 •  

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevidá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

 •  

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 •  

 • Komu se odvolání posílá

 •  

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

 •  

 • Kdo o odvolání rozhodne

 •  

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

 

Příjem žádostí o dalším podání.

 • Žádosti o  informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 •  

 • Písemně

 • Osobně

 • e-mailem

 • elektronickým podáním

 • Telefonicky

 

Opravné prostředky

 •  

 • Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 • Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

 • Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • Informace pro řešení životních situací můžete požádat na M.Ú. obce.

 

Nejdůležitější předpisy

 • Nejdůležitější zákony

 •  

 • Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

 •  

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti).

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 • zákkon č. 495/2004 Sb. Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o  změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., a zákona č. 440/2004 Sb.

 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákon č. 517/2002 Sb. a zákon č. 440/2004 Sb.

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fizických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel

 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánováním a stavebním úřadu

 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Žádosti a k tomu poskytnuté odpovědi - rok 2019

Odpověď č.j. 92_2019 na žádost č.j. 140_2019_DZ
Žádost o poskytnutí informace_č.j.140_2019_DZ
 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se